WWW.HOLD168.COM

shuāi mùㄕㄨㄞ ㄇㄨˋ

基本解释

亦作“ 衰莫 ”。迟暮。比喻晚年。 南朝 宋 鲍照 《拟古》诗之四:“幼壮重寸阴,衰暮反轻年。” 唐 韩愈 《除官赴阙至江州寄鄂岳李大夫》诗:“少年乐新知,衰暮思故友。” 明 刘基 《漫成》诗之八:“良辰不再得,衰莫欲如何?” 清 顾炎武 《与友人论门人书》:“伏承来教,勤勤恳恳,閔其年之衰暮,而悼其学之无传,其为意甚盛。”

相关推荐

换一换