WWW.HOLD168.COM

shuāi qiànㄕㄨㄞ ㄑㄧㄢˋ

基本解释

衰减不足。嗛,通“ 歉 ”。《吕氏春秋·知分》:“天固有衰嗛废伏,有盛盈蚠息;人亦有困穷屈匱,有充实达遂。” 陈奇猷 校释:“ 马叙伦 曰:‘嗛借为歉。’ 马 説是。《荀子·仲尼》‘主信爱之则谨慎而嗛’, 杨倞 注云:‘嗛与歉同,不足也’,可以为证。”

相关推荐

换一换