WWW.HOLD168.COM

shuāi shuāiㄕㄨㄞ ㄕㄨㄞ

基本解释

瘦瘠貌。 汉 扬雄 《太玄·众》:“次八,兵衰衰,见其病,不见舆尸。” 范望 注:“衰衰,瘦瘠之貌也。”
下垂貌;纷披貌。《释名·释兵》:“绥, 夏后氏 之旌也,其形衰衰也。” 唐 韩愈 《南山有高树行赠李宗闵》:“南山有高树,花叶何衰衰!” 宋 梅尧臣 《次韵和永叔雨中寄原甫舍人》:“赖得春巢燕未归,高簷终日雨衰衰。”

相关推荐

换一换