WWW.HOLD168.COM

shuāi súㄕㄨㄞ ㄙㄨˊ

基本解释

衰败的世俗。 五代 王定保 《唐摭言·知己》:“僕不幸,生於衰俗,所不耻者,识 元紫芝 。” 宋 王安石 《寄曾子固》诗:“高论几为衰俗废,壮怀难值故人倾。” 明 宋濂 《清风亭记》:“宜名亭曰 清风 ,以励衰俗。”

相关推荐

换一换