WWW.HOLD168.COM

详细解释词语解释shuǎ bǐ gǎn zi ㄕㄨㄚˇ ㄅㄧˇ ㄍㄢˇ ㄗㄧ

耍笔杆子 


耍笔杆子 shuǎ bǐgǎnzi

[be skilled in literary tricks] 用笔写作(多含贬义)

这个人就会耍笔杆子,别的一概不行

相关推荐

换一换