WWW.HOLD168.COM

详细解释词语解释shuǎ huā qiāng ㄕㄨㄚˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ

耍花腔 


耍花腔 shuǎ huāqiāng

[speak guilefully;talk big about] 耍花招;用花言巧语骗人

这个人不实在,说话耍花腔


词语解释


shuǎ huā qiāng ㄕㄨㄚˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ

耍花腔 


用花言巧语骗人。


成语词典已有该词条:耍花腔

相关推荐

换一换