WWW.HOLD168.COM

sù qīㄙㄨˋ ㄑㄧ

基本解释

(1).谓旧谊。 北周 宇文逌 《<庾子山集>序》:“余与 子山 ,夙期款密,情均縞紵,契此金兰。” 宋 姜夔 《次韵辛克清先生》:“我与先生,夙期已久,人间无比。”
(2).预约,旧约。 宋 梅尧臣 《依韵和永叔同游上林院后亭见樱桃花悉已披谢》:“去年君到见春迟,今日寻芳是夙期。祇道朱樱纔弄蕊,及来幽圃已残枝。”
(3).犹夙愿。 明 华察 《宿玉阳山房》诗:“返照明溪梁,深松晦夕景。岩卧符夙期,云阴石牀冷。”

相关推荐

换一换