WWW.HOLD168.COM

详细解释词语解释shāo shèng yī chóu ㄕㄠ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ

稍胜一筹 


稍胜一筹 shāoshèng-yīchóu

[a little bit better] 技能等稍高出一截

中国女篮终因稍胜一筹,战胜了韩国队


成语词典已有该词条:稍胜一筹

相关推荐

换一换