WWW.HOLD168.COM

shào tǒngㄕㄠˋ ㄊㄨㄙˇ

基本解释

潲桶 shàotǒng
[hogwash pail] 〈方〉∶泔水桶

相关推荐

换一换