WWW.HOLD168.COM

shì yuèㄕㄧˋ ㄩㄝˋ

基本解释

喜好。 唐 柳宗元 《与吕道州温论<非“国语”>书》:“尝读《国语》,病其文胜而言尨……而学者以其文也,咸嗜悦焉,伏膺呻吟者,至比六经。” 明 陈子龙 《妒妇赋》:“夫嗜悦美好,憎厌頽丑,凡人之情也。”

相关推荐

换一换