WWW.HOLD168.COM

shì gǒuㄕㄧˋ ㄍㄡˇ

基本解释

即噬犬。《淮南子·说山训》:“将军不敢骑白马,亡者不敢夜揭炬,保者不敢畜噬狗。” 高诱 注:“保,饶人也,不敢畜噬人狗也。”《淮南子·原道训》:“是故鞭噬狗、策蹏马而欲教之,虽 伊尹 造父 弗能化。”参见“ 噬犬 ”。

相关推荐

换一换